Archive

Archive for the ‘ข้อสอบ’ Category

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6

August 4, 2015 1 comment

Advertisements
Categories: ข้อสอบ

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.5

April 18, 2013 Leave a comment

Categories: ข้อสอบ

แนวข้อสอบ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

January 8, 2013 1 comment

Categories: ข้อสอบ

ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ม.6

February 25, 2012 2 comments

Categories: ข้อสอบ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ของนักเรียน พ.พ.ค. ชั้น ม. 5

August 7, 2010 4 comments

ตอนนี้ครูได้ตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำคะแนนขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนได้ดูผล  —> ผลสอบกลางภาคว วิชาชีววิทยา

Categories: ข้อสอบ

ข้อสอบซ่อม ชีววิทยา 4 ม.6

August 5, 2010 Leave a comment

Categories: ข้อสอบ