About

ประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด

นายณัฐพงษ์  บุญปอง 

ประวัติการศึกษา

จบระดับชั้นบริบาล  โรงเรียนสุรินทร์ศึกษา
จบระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
จบระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
จบระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จบระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขา วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์
จบศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อม สาขาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

2547 เป็นครูฝึกสอน สอนวิชาชีววิทยา  ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์  อ.บ้านนา  จ.นครนายก
2548 เป็นครูอัตราจ้าง  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 และชีววิทยา ม.4  ณ โรงเรียนสุรวิทยาศาสตร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
2549  เป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ชีววิทยา ม.5 และ ม.6  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพฯ
2551-ปัจจุบัน  บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาชีววิทยา ม.ปลาย  ณ  โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  อ.พลับพลาชัย  จ.บุรีรัมย์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

นิสิตดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นครูสอนดีสอนเก่ง 1 ใน 185 คน ทั่วประเทศ เขียนบทความลงเว็บไซต์ สหวิชา.ดอม (http://ww.sahavicha.com) ของ สทร สังกัด สพฐ
เป็นครูสอนโดยใช้เครื่องมืออนไลน์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Social Media  1 ใน  200  คนทั่วประเทศ ของ สทร สังกัด สพฐ
เป็นวิทยากร อบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช่เครื่องมือออนไลน์ ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ แก่ครูจากโรงเรียนต่างจังหวัด
เป็นผู้ช่วยวิทยากร  อบมรให้ความรู้เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแก่ครูในโรงเรียนเอกชน  ณ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นผู้คณะกรรมการจัดทำวารสารของเว็บไซต์สหวิชา.คอม
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา  ของจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์  ณ  จังหวัดตราด  ปี 2544  2545  2546  2547  2548
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนักเรียน ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ค่ายปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กับ ปตท  ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์  นครศรีธรรมราช  และกาญจนบุรี
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   ของ สพท. สุรินทร์ เขต 1
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ของ สพท กทม เขต 2

Advertisements
%d bloggers like this: